yandex
 Tasarımı Kaydet  Kapat

Haberler / Şirket Haberleri

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Çevre mevzuatı kapsamında mevcut tesisler için 02.04.2015 tarihinde yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması zorunludur.

Endüstriyel Atık Yönetim Planını Hazırlamakla Kimler Yükümlüdür?

Çevre mevzuatı kapsamında mevcut tesisler için 02.04.2015 tarihinde yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre 3 yıllık Endüstriyel
Atık Yönetim Planı hazırlanması zorunludur.

Bu Yönetmelik veya diğer hukuki düzenlemeler ile atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen gerçek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak sunmak ve onaylatmak/uygun görüş almakla yükümlüdür.

İlgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanması gereken atık yönetim planına ilişkin yazımız yayımlandığı tarihteki mevzuat hükümleri ve genel hükümler göz önünde bulundurularak genel anlamda bir fikir vermek amacıyla yayımlanmış olup, raporlarınızın hazırlanması aşamasında bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Atık Üreticisi Atık Sahibi Kimdir?

02.04.2015 tarihinde yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre tanımlar;

h) Atık sahibi: Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

j) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi

Atık Üreticisi Atık Sahibi Yükümlülükleri Nelerdir?

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
b) Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,
c) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla,
ç) Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
d) Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle,
e) Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,
f) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla,
g) Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,
ğ) Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
h) UATF kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,
ı) Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,
i) Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
j) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
k) (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda 24 saat içerisinde il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne en geç 30 takvim günü içinde sunmakla,
l) Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla,
m) Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,
yükümlüdür.
(2) Atık sahibi, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

Görüldüğü üzere Madde-9 (c) bendi kapsamında Atık Yönetim Planının hazırlanarak tesis bulunduğu Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri’ne sunarak onaylatma zorunluğu vardır.

 

Atık Yönetim Planı Mevcut Değilse Yasal Yaptırımı Nedir?

Bu kapsamda eğer yükümlülükler yerine getirilmezse 2872 sayılı Çevre Kanununa göre idari para cezası uygulanabilir. 

Atık Yönetim Planı Rapor Formatı ve Gerekli Olabilecek Belgeler Nelerdir?

Yükümlü tesislerde atık yönetim planı raporlarında uygulanacak rapor formatları yıllar içerisinde küçük değişikliklerle revize edilmiştir. Rapor hazırlandığında ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlünce tarafınızdan tesis faaliyeti ve durumuna göre aşağıdaki belgeler istenebilir.

1) Bir önceki yıla ait “Atık Beyan Formları”nın birer sureti
2) Atık depolama alanlarının gösterildiği “İşletme Vaziyet Planı”
3) Güncel Kapasite Raporu
4) Yapı Kullanma İzin Belgesi
5) Geçici Atık Depolama Alanı’na ilişkin bilgiler / fotoğraflar
6) İşletmenin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki değerlendirme yazısı
7) İşletme proseslerine ilişkin “İş Akım Şemaları ve Açıklamaları”
8) Tehlikeli atık depolama alanı “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”
9) Atık minimizasyon uygulamasına yönelik izinler / onaylar (var ise)
10) Atık analizleri, sözleşmeler

Atık Yönetim Planı Onayında Kurum Harcı İstenmekte midir?

Hayır, 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının onay aşamasında herhangi bir kurum harcı gerekmemektedir.